مراحل رشد مرغ یکی از مواردی است که باید، افرادی که به پرورش و نگه داری آن می پردازند توجه داشته باشند. مه باید مورد توجه قرار گیرد. ...

طول عمر طوطی و حتی معروف ترین طوطی ها نیز به عوامل زیادی از جمله به اندازه طوطی و همچنین عواملی از جمله محیط زندگی و تغذیه بستگی دارد. ...