چرخه زندگی پروانه آنچنان گسترده نیست، بلکه دارای مراحل ساده ای مانند تخمگذاری، کرم شدن، پیله تنی و خروج از پیله می باشد؛ در هر یک از این مراحل وابسته به نژاد پروانه ها طول زمان رشد تغییر پیدا میکند. ...

سریعترین حیوانات جهان مانند یوزپلنگ، بادبان ماهی، شاهین(پرنده شکاری و ... هستند که به دلیل سرعت بالا این مقام را از آن خود کرده اند ...