غذای اردک ها در گونه های مختلف اردک متفاوت است، مثلا غذای اردک اهلی. یکی از اصلی ترین سوالات در پرورش اردک این است که اردک ها چه می خورند ...