سریع ترین اسب های دنیا مثل اسب‌ های کوارت خصوصیاتی دارند، لزا یکی از خصوصیات اسب مسابقه سرعت اسب و مدل های راه رفتن اسب می باشد. ...