فواید سگ برای انسان و انواع سگ های مختلف عبارتند از: سگ حیوان خانگی، سگ پلیسی، سگ راهنمای نابینایان، سگ شکاری، سگ نگهبان، سگ دامداری ...