مرغ عشق صورت صورتی، مرغ عشق سینه زرد، مرغ عشق گونه سیاه، مرغ عاشق بال سیاه، که هر کدام زیبایی ها و جذابیت خاصی دارند. ...