طول عمر عقاب به دلایل و شراط گواگونی بسطگی دارد، دلایل کاهش تعداد عقاب ها می توان به :مسمومیت، تصادف ماشین، برخورد با توربین ها اشاره کرد ...