انواع غذای گربه بسیار مختف است که شامل مواردی مثل: مرغ و ماهی، محصولات لبنی و محصولات گوشتی می شود ارتباط چاقی در گربه ها با غذای آنها ...