ایا موی گربه مضر است؛ که نظریه های گوناگونی در این ضمینه وجود دارد، یکی از مهم ترین ویژگی گربه ها مضرات موی گربه است. بیماری های موی گربه ...