شناخت خصوصیات و ویژگی های انواع فیل های آسیایی و آفریقایی. بررسی چند مورد از این حیوانات به صورت کامل در این پست انجام شده است. ...

باهوش ترین موجودات جهان توانسته اند در رقابتی تنگاتنگ با انسان ها قرار بگیرند از جمله آنکه فیلها، شامپانزه، دلفین، اختاپوس را می توان از آنها محسوب نمود. ...