بزرگترین پرنده جهان و بزرگترین پرنده شکاری جهان کدامند، چه خصوصیاتی دارند و در چه مکان هایی بیشتر وجود دارند.  ...