زیباترین پرندگان مهاجر، که زمان مهاجرت پرندگان نیز متفاوت می باشد، لزا خطرات کوچ پرندگان یکی از مشکلات اصلی این جانوران می باشد. ...