تفاوت عقاب و شاهین ؛از نظر ظاهر، از نظر رتبه و انواع، از نظر رتبه و انواع، از نظر روش پرواز، از نظر صید طعمه، از نظر محل گذاشتن تخم ها. ...