طول عمر اسب ها چند سال می باشد؟ و عوامل افزایش طول عمر اسب مانند: تغذیه مناسب، مراقبت های بهداشتی و واکسیناسیون، بلوغ اسب و... ...