نحوه جفت گیری قناری ها و نحوه تولید مثل قناری ها، نحوه تشخیص قناری نر و ماده، شرایط تولید مثل قناری ها، ساخت لانه ی قناری، ...