غذای طوطی در طبیعت که بهترین غذای طوطی ها هستند باید مضر نبا شند زیرا برخی از غذاهای مضر برای طوطی ها وجود دارند که خطر ناک هستند. ...