برای نگه داری صحیح اسب ها به نکاتی از قبیل؛ خصوصیات ظاهری اسب ها، رفتار اسب ها، نحوه ارتباط با اسب ها، زبان بدن اسب ها، حواس اسب ها تسلط داشت. ...