طول عمر انواع مختلف فیل های آسیایی و آفریقایی به چه عواملی و جه شرایطی بستگی دارند؟ مسن ترین و پیر ترین فیل های جهان کدام هستند؟ ...

ویژگی فیل ها نقش بسیار مهمی را در زندگی انواع فیل ها دارد که سبب شده است به چند گروه و دسته مختلفی تقسیم شوند. همه چیز در مور فیل ها. ...

باهوش ترین موجودات جهان توانسته اند در رقابتی تنگاتنگ با انسان ها قرار بگیرند از جمله آنکه فیلها، شامپانزه، دلفین، اختاپوس را می توان از آنها محسوب نمود. ...