غذای شتر چیست، خوردن خار توسط شتر و فواید کوهان شتر مهم ترین ویژگی های شتر می باشد، که به زندگی شتر در بیابان کمک می کند. ...