چربی ذخیره شده در کوهان شتر، عواملی که به ذخیره آب در بدن شتر کمک می کند تاثیر بسیار زیادی در ذخیره آب در بدن شتر دارند. ...