راه رفتن شتر و اهمیت شتر در گزشته وخصوصیات منحصر به فرد شتر که باعث برتری این جاندار نسبت به سایر موجودات شده است. ...