پرورش اسب وتولید مثل در اسب های مختلف نر و ماده که بسیار متنوع هستند چگونه است؟ بلوغ سنی در انواع اسب ها کی و چگونه است؟ ...