هدف از پرورش گوسفند چیست؟ هدف از طرح پرورش گوسفند باید مشخص شود،مواد غذایی گوسفندان چیست ومیزان مصرف آب در گاو ها به چه میزان است ...