آموزش حرف زدن با طوطی، انواع پرندگان سخنگو زیادی وجود دارند مثل؛ طوطی خاکستری آفریقایی، طوطی آمازون، طوطی دورا، طوطی پاراکیت، طوطی راهب. ...