پرورش پرندگان خانگی و اصول پرورش پرندگان زینتی یا خانگی. نکاتی در مورد برخی از انواع پرندگان خانگی، وسایر نکاتی که مورد نیاز است. ...

موارد مهم در پرورش پرندگان زینتی؛ نحوه پرورش پرندگان زینتی، محل زندگی پرندگان زینتی، تغذیه پرندگان زینتی، تولید مثل پرندگان زینتی اشاره کرد. ...