برای پرورش کبئتر می توان به مواردی از قبیل؛ غذا دادن به کبوتر، محیط نگهداری کبوتر، رعایت بهداشت و نظافت، مراقبت از بچه کبوتر توجه داشت. ...