تشخیص سن کبوتر به موارد زیادی بستگی دارد، تشخیص سن کبوتر می تواند در نگه داری حیوانات خانگی به ما کمک بسیاری کند. ...